Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – STUDY-IT B.V.
Versie 2018.1

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Training / opleiding: een Opleiding die Study-IT B.V. verzorgt of levert voor een Klant in besloten kring, voor een door de Klant aan te wijzen groep deelnemers. Klant: (i) elke particulier die bij STUDY-IT B.V. een opleiding / training afneemt of (ii) elk bedrijf, elke instelling, of elke particulier die bij STUDY-IT B.V. een opleiding / training afneemt. Onderwijsmateriaal: opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding.

Opleiding: een door STUDY-IT B.V. verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, cursus, studie of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. STUDY-IT B.V. verzorgt een Opleiding in de vorm van een zelfstudie-/Maatwerkopleiding of een Open inschrijving. Een Opleiding kan onderverdeeld zijn in een of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsdagen of trainingsmodules.

Overeenkomst op Afstand: een Studieovereenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs voor een Opleiding met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.

Studieovereenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen STUDY-IT B.V. en een Klant met betrekking tot het verzorgen van een Opleiding door STUDY-IT B.V., al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.

Website: de website van STUDY-IT B.V.: www.Study-IT.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van STUDY-IT B.V. en op alle door STUDY-IT B.V. gesloten Studieovereenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Opleiding aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van STUDY-IT B.V., wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen STUDY-IT B.V. en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de Website).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Studieovereenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal STUDY-IT B.V. een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen STUDY-IT B.V. en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod

 1. STUDY-IT B.V. brengt het aanbod (bij voorkeur) elektronisch uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de Opleiding en/of van het Onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de Opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit Onderwijsmateriaal verplicht is.
 3. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  • de wijze van uitvoering van de Studieovereenkomst;
  • de periode waarin de lesmaterialen ter beschikking staan;
  • de voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat;
  • voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
  • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
  • de wijze van betaling;
  • de duur van de Studieovereenkomst.
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van STUDY-IT B.V.. Op verzoek van de Klant zal STUDY-IT B.V. een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

Artikel 4 – Studieovereenkomst

 1. De Klant gaat een Studieovereenkomst met STUDY-IT B.V. aan door middel van het bestellen van de studiematerialen. Het bestellen van een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de brochure van STUDY-IT B.V., (ii) telefonisch, (iii) per e-mail via het door STUDY-IT B.V. verstrekte digitale inschrijfformulier, of (iv) via het inschrijfformulier op de Website.
 2. De Studieovereenkomst komt tot stand wanneer STUDY-IT B.V. de inschrijving voor een Opleiding schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop STUDY-IT B.V. schriftelijk de inschrijving voor een Opleiding aan de Klant heeft bevestigd en betaling heeft plaatsgevonden. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende Opleiding. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een Opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Studieovereenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de Studieovereenkomst tot stand.
 3. Bij contactonderwijs wordt onder aanvang van de Opleiding de datum van de eerste bijeenkomst verstaan. Bij onderwijs op afstand wordt onder aanvang van de Opleiding verstaan: het verschaffen van toegang tot het Onderwijsmateriaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden.
 4. STUDY-IT B.V. is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft aangemeld voor een bepaalde Opleiding te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is STUDY-IT B.V. gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Studieovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van STUDY-IT B.V.. STUDY-IT B.V. kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde Opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van STUDY-IT B.V. onvoldoende is, staat het STUDY-IT B.V. vrij om met de Klant overeen te komen dat de betreffende Opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere wijze zal worden gevolgd. Indien STUDY-IT B.V. en de Klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de Klant het recht de betreffende Open inschrijving of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De Klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. De annulering van een aangeschafte training is niet mogelijk met terugbetaling van de materiaalkosten. Dit kan uitsluitend via het herroepingsformulier op de Website of anderszins schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door STUDY-IT B.V. van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een email: de verzenddatum van de betreffende e-mail.
 3. In geval de Klant een Open inschrijving annuleert nadat deze door STUDY-IT B.V. is gewijzigd op verzoek van de Klant zoals bedoeld in artikel 6 lid 3, geldt dat STUDY-IT B.V. gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  • bij annulering in de periode tussen de datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open inschrijving: 50% van de Prijs van de Open inschrijving waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de Prijs voor de gewijzigde Open inschrijving meer bedraagt dan de Prijs voor de oorspronkelijke Open inschrijving, in welk geval 50% van de Prijs van de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht;
  • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de gewijzigde Open inschrijving: de totale Prijs van de Open inschrijving waarvoor de Klant oorspronkelijk (dus voor de wijziging) stond ingeschreven, tenzij de totale Prijs voor de gewijzigde Open inschrijving meer bedraagt dan de totale Prijs voor de oorspronkelijke Open inschrijving, in welk geval de totale Prijs voor de gewijzigde Opleiding in rekening wordt gebracht.
 4. Annulering door de Klant van een Incompany- /Maatwerkopleiding kan uitsluitend plaatsvinden voordat STUDY-IT B.V. met de uitvoering van die Incompany- /Maatwerkopleiding is begonnen. De annulering van een Incompany-/Maatwerkopleiding kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst (‘handtekening retour’) gericht aan STUDY-IT B.V.. Als moment van ontvangst door STUDY-IT B.V. van de annulering geldt de datum van de poststempel. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging daarvan door STUDY-IT B.V.. De geplande aanvangsdatum van de Incompany- /Maatwerkopleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 6.
 5. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 5 geldt dat STUDY-IT B.V. gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  • bij annulering na totstandkoming van de Studieovereenkomst, en indien geen sprake is van sub b, c of d van dit artikel 5 lid 6: 20% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  • bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 25% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  • bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: 50% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding;
  • bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst: de totale kosten van de Incompany- /Maatwerkopleiding.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding Overeenkomst op Afstand

 1. Indien de Klant een particulier is, heeft de Klant gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een Overeenkomst op Afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van Onderwijsmateriaal gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het Onderwijsmateriaal.
 2. In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 6 lid 1 dient de Klant het ontvangen Onderwijsmateriaal zo spoedig mogelijk aan STUDY-IT B.V. terug te zenden. STUDY-IT B.V. is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de Klant. Het terugzenden is voor risico van de Klant.
 3. STUDY-IT B.V. kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een Opleiding ligt uitsluitend bij STUDY-IT B.V.. STUDY-IT B.V. zal voor de administratieve verwerking van een verplaatsing EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-) exclusief btw bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van STUDY-IT B.V. tot het verplaatsen van de Opleiding deze kosten (tezamen met eventuele andere nog verschuldigde kosten van de Opleiding) te voldoen. Onder deze kosten worden in ieder geval de kosten begrepen van de bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de verplaatsing van de Opleiding, waaronder ook de Locatiekosten en de Arrangementskosten. Deze kosten zullen niet in mindering worden gebracht op de totale kosten van de verplaatste Opleiding. Een Incompany- /Maatwerkopleiding kan niet worden verplaatst. De door de Klant in overeenstemming met artikel 7 gekozen wijze van betaling alsmede het moment van betaling blijft ongewijzigd.
 4. STUDY-IT B.V. kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de Klant een Open inschrijving wijzigen naar een andere Open inschrijving. De beslissing over het al dan niet wijzigen van een Open inschrijving ligt uitsluitend bij STUDY-IT B.V.. STUDY-IT B.V. zal voor de administratieve verwerking van een dergelijke wijziging EUR 125,- (EUR 50,- als de Prijs exclusief btw gelijk is aan of minder is dan EUR 250,-), exclusief btw, bij de Klant in rekening brengen. De Klant dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van STUDY-IT B.V. tot het wijzigen van de Open inschrijving deze kosten samen met de volledige kosten van de reeds gestarte modules van de Opleiding, te voldoen. Een Incompany-/ Maatwerkopleiding kan niet worden gewijzigd.
 5. STUDY-IT B.V. behoudt zich het recht voor om een Opleiding te wijzigen in geval van herprogrammering van de eisen van een Extern Examen of ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van de Opleiding.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. STUDY-IT B.V. streeft ernaar de (eerste) factuur drie weken voor aanvang van de Opleiding aan de Klant te verzenden. STUDY-IT B.V. hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. De Klant dient de volledige kosten van een Incompany- /Maatwerkopleiding voorafgaand aan de eerste bijeenkomst van de Incompany-/Maatwerkopleiding aan STUDY-IT B.V. te hebben voldaan.
 3. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt STUDY-IT B.V. de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die STUDY-IT B.V. moet maken om het aan STUDY-IT B.V. toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal STUDY-IT B.V. de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 5. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 6. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Opleiding mede is aangegaan en, is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan STUDY-IT B.V. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 8 – Prijs

 1. De kosten van iedere Open inschrijving en de betalingswijze staan vermeld in de brochures en op de Website. De Locatiekosten en de Arrangementskosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de Opleiding.
 2. Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend: inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de Studieovereenkomst, kunnen door STUDY-IT B.V. worden doorberekend aan de Klant.
 3. Alle door STUDY-IT B.V. genoemde bedragen zijn exclusief btw.
 4. STUDY-IT B.V. zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van het Onderwijsmateriaal, de Arrangementskosten en reprorechten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid STUDY-IT B.V.

 1. In het geval dat STUDY-IT B.V. aansprakelijk is voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van STUDY-IT B.V. geldt het voorgaande niet.
 2. STUDY-IT B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant of aan de deelnemers aan een Opleiding.
 3. STUDY-IT B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/ aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het Onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opleiding.
 4. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor STUDY-IT B.V. verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van STUDY-IT B.V. of die door STUDY-IT B.V. zijn aangesteld voor de uitvoering van de Studieovereenkomst).
 5. Indien de Klant niet zelf deelneemt aan een Opleiding, staat de Klant ervoor in dat de deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 10 – Levering Onderwijsmateriaal

 1. STUDY-IT B.V. levert het Onderwijsmateriaal tijdig voor de aanvang van de Opleiding aan de Klant.
 2. Alle door STUDY-IT B.V. gehanteerde leveringstermijnen van Onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de Studieovereenkomst aan STUDY-IT B.V. bekend waren. STUDY-IT B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
 3. STUDY-IT B.V. is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de Studieovereenkomst hebben voorgedaan.
 4. Bij verzending van Onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van Post NL berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 11 – Uitval docent

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal STUDY-IT B.V. – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal STUDY-IT B.V. de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. STUDY-IT B.V. zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Opleiding annuleren vanwege de uitval van een docent, of (ii) de Studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Artikel 12 – Vertrouwelijkheid

STUDY-IT B.V., zijn personeel en/of voor STUDY-IT B.V. werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. STUDY-IT B.V. conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

STUDY-IT B.V. verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van STUDY-IT B.V.. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door STUDY-IT B.V..

Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door STUDY-IT B.V. verstrekte en samengestelde Onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij STUDY-IT B.V.. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van STUDY-IT B.V..
 2. Klant staat ervoor in dat door hem of door deelnemers ten behoeve van wie de Opleiding is afgenomen, aan STUDY-IT B.V. verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 15 – Businesspartners

STUDY-IT B.V. is gerechtigd een Opleiding of gedeelten daarvan door een door STUDY-IT B.V. geautoriseerde businesspartner te laten verzorgen, in welk geval de Studieovereenkomst tussen de Klant en STUDY-IT B.V. en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 16 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen door STUDY-IT B.V. worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.